Sri Rama Gitam by HH Bharati Teertha Mahaswamigal

श्रीः
॥ श्रीरामगीतम् ॥

कौसल्यासुत – कुशिकात्मजमखरक्षणदीक्षित – राम ।
मामुद्धर – शरणागतरक्षक – रविकुलदीपक – राम ॥१॥

दशरथनन्दन – दितिसुतखण्डन – दीनजनावन – राम ।
पुरहरकार्मुकविदलनपण्डित – पुरुषोत्तम – रघुराम ॥२॥

खरदूषणमुखदितिसुतकाननदावानलनिभ – राम ।
शबरीगुहमुखभक्तवरार्चितपादाम्भोरुह – राम ॥३॥

वालिप्रमथन – वातात्मजमुखकपिवरसेवित – राम ।
वासवविधिमुखसुरवरसंस्तुत – वारिजलोचन राम ॥४॥

दशकन्धरमुखदानवमर्दन – रक्षितभुवन – राम ।
सीतानायक – शीघ्रवरप्रद – सर्वजगन्नुत – राम ॥५॥

भर्मविभूषणभूषितविग्रह – भाधीशानन – राम ।
भक्तभारतीतीर्थसुसेवित – भद्रगिरीश्वर – राम ॥६॥

***शृङ्गेरीगुरुबान्धवा: समूहात्***

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s