SriVidya Panchadashakshari …

http://japamrit.blogspot.in/

http://japamrit.blogspot.in/2015/07/srividya-panchadashakshari.html

|| श्रीविद्या-पञ्चदशाक्षरी ||
(कादिविद्या)
2015-04-263.jpg

अस्य श्रीविद्या-पञ्चदशाक्षरीमहामन्त्रस्य |
अंगन्यास
आनन्दभैरव ऋषि:|
गायत्री छन्द:|
पञ्चदशाक्षर्यधिष्ठात्री-ललितामहात्रिपुरसुन्दरी देवता |
कएईलह्रीं-बीजं | सकलह्रीं-शक्ति:| हसकहलह्रीं-कीलकम् |
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी -प्रसाद-सिद्धयर्थे जपे विनियोग:||

करन्यास:
कएईलह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । हसकहलह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ।
सकलह्रीं मध्यमाभ्यां नमः ।
कएईलह्रीं अनामिकाभ्यां नमः । हसकहलह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
सकलह्रीं करतल-करपृष्ठाभ्यां नमः |
हृदयादि न्यास:
कएईलह्रीं हृदयाय नमः । हसकहलह्रीं शिरसे स्वाहा ।
सकलह्रीं शिखायै वषट् ।
कएईलह्रीं कवचाय हुं ।हसकहलह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् ।
सकलह्रीं अस्त्राय फट् |

भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बंध्:|| ध्यानम् ||
अरूणाम् करुणातरंगीताक्षीं धृतपाशांकुश-पुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभि-रावृताम् मयूखै-रहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

लं-इत्यादि पंच-पूजा ||
लं पृथिव्यात्मिकायै गन्धं समर्पयामि
हं आकाशात्मिकायै पुष्पैः पूजयामि
यं वाय्वात्मिकायै धूपमाघ्रापयामि
रं अग्न्यात्मिकायै दीपं दर्शयामि
वं अमृतात्मिकायै अमृतं महानैवेद्यम निवेदयामि
सं सर्वात्मिकायै सर्वोपचार पूजां समर्पयामि
मंत्र:||

कएईलह्रीं । हसकहलह्रीं । सकलह्रीं ||
………………….
Important : when chanting कएईलह्रीं
pause slightly after कए because it is only then we can chant ईलह्रीं correctly
please note it is the long
is ascribed to इच्छा and to ईशित्व
…………………………………
हृदयादि न्यास: ||
भूर्भुवस्वरोमिति दिग्विमोक्: || ध्यानम् ||
अरूणाम् करुणातरंगीताक्षीं धृतपाशांकुश-पुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभि-रावृताम् मयूखै-रहमित्येव विभावये भवानीम् ॥
लं-इत्यादि पंच-पूजा ||
लं पृथिव्यात्मिकायै गन्धं समर्पयामि
हं आकाशात्मिकायै पुष्पैः पूजयामि
यं वाय्वात्मिकायै धूपमाघ्रापयामि
रं अग्न्यात्मिकायै दीपं दर्शयामि
वं अमृतात्मिकायै अमृतं महानैवेद्यम निवेदयामि
सं सर्वात्मिकायै सर्वोपचार पूजां समर्पयामि

समर्पणम् ||
गुह्याति-गुह्य-गोप्त्री-त्वं
गृहाणास्मितकृतम् जपं
सिद्धिर्भवतु मे देवी
त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा ||
…..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s