Sanskrit equivalents for food

अल्पाहारः(Tiffin)

Hotel – उपाहारशाला
Cantteen – उपाहारगृहम्
Tiffin center – उपाहारकेंद्रम्
Breakfast – प्रातराशः
Idly – शाल्यपूपः
Puri – पूरिका
Blackgram dosa – माषदोस
Moong dosa – मुद् गदोसा
Onion dosa – पलांडुदोसा
Masala dosa – सोपस्करदोसा
Wheet upama – गोधूमपिष्टिका
Vada – वटिका
Vada pav -वटिकरोटिका
Samosa – समाशः
Kachori – मुद् गपूर्णिका
Pani puri – जलपूरीका
Bread – मृदुरोटिका
Cake – स्निग्धपिष्टकम्
Biscuit – सुपिष्टकम्
Burger – शाकरोटिका
Pizza – पिष्टजा
Fruit jam – फलपाकः
Butter – नवनीतम्
Milk cream – मस्तु
Snacks – उपाहारः
Mirchi bajji – मरीचभर्जी
Brinjal bajji – वार्ताकभर्जी
Alu bajji – आलुकभर्जी
Chips – कासालुः
Pakodi – पक्ववटी
Palak pakodi – जीवन्तीपक्ववटी
Tamarind chutney – तिन्त्रिण्युपसेचनम्
Groundnut power – कलायचूर्णम्
Mirchi power – मरीचचूर्णम्
Ginger chutney – आर्द्रकोपसेचनम्
Sand witch – सम्पुटाशः
Alu chips with pounded rice – आलुपृथुकम्
Tea centre – चायकेन्द्रम्
Tea party – सपीतिः
Milk – क्षीरम्
Tea powder -चायचूर्णम्
Coffee powder – काफीचूर्णम्
Decoction – क्वाथः
Sugar – शर्करा
Tea – चायम्
Coffee – काफी
Grean tea – हरितचायम्
Cold coffee – शीतलकापी
Cool drink – शीतलपानीयम्
Straw – नालम्
Honey – मधु
Fruit juice – फलरसः
Brittel milk – पीयूषः
Chocolate – चाकलेहः
Chewing gum – चर्वणकम्
Jaggery water -गुडपानकम्
Sharbath – फलपानीयम्
Soda water – विक्षारजलम्
Vegetable soup -शाकतरला
Sprouts – अङ्कुराः
Moong sprouts – मुद्गाङ्कुराः
Groundnut sprouts – कलायांकुराः
Channa sprouts – चणकाङ्कुराः
Fluffed rice laddu – लाजमोदकम्
Pounded rice – पृथुकम्
Fluffed rice – लाजः
Fried chana – अभ्यूषः
Mango paste layer – आम्रमण्डकः
Shiraa – मोहनभोगः
Boondi laddu – लड्डुकम्
Ravva laddu -चुर्णलड्डुकम्
Besan laddu -कुट्टितलड्डुकम्
Motichur laddu – मुक्ताचूर्णलड्डूकम्
Poli(Holige) – पोलिकः
Atraasa – अतिरसः
Jilebi – अमृतशष्कुली
Mysorepak – मैसूरपिष्टकम्
Rasagulla – रसगोलकम्
Gulab jamun – पानकगोलकम्
Kova – गव्या
Kova cake – गव्यपिटकः
Agra halwa – आग्रारसवती
Kara boondi – क्षारबिन्दवः
Kara mixture – मिश्रितम्
Chakli – शष्कुली
Lunch – अहराशः
Dinner – नक्ताशः
Leaf plate – विस्तरी
Curry – व्यञ्जनम्
Dal curry – शाकसूपः
Dal – सूपः
Stuffed curry – सोपस्करशाकः
Fried roti – अङ्गाररोटिका
Wheet roti – गोधूमरोटिका
Jowari roti – जूर्णरोटिका
Ragi grain – कोद्रवकबलम्
Ragi roti – कोद्रवरोटिका
Oiled roti – तैलरोटिका
Rice – अन्नम्
Mango rice – आम्रोदनम्
Chitranna – चित्रान्नम्
Pulihora – कृसरान्नाम्
Fried rice -भर्जितान्नम्
Seasoned cooked rice – उपस्कृतोदनम्
Lemon rice – जंबीरोदनम्
Fried curry – भर्जितशाकम्
Sambar – क्वथितम्
Rasam – सारः
Chutuney – उपसेचनम्
Pickle – उपदंशः
Ghee – घृतम्
Paayasa – पायसम्
Saabakki paayasa – सागुपायसम्
Shaavige kheer – सूत्रिकापायसम्
Papad – पर्पटः
Moong papad – मुद्गपर्पटः
Disigned papad – परिकल्पवर्ध्यम्
Rice papad – सागुवर्ध्यम्
Vada – माषवटिका
Curd vada – दधिवटिका
Buttermilk – तक्रम्
Curd rice – दद्यन्नम्
Ice cream – पयोहिमम्
Lassi – स्वादुमथितम्

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s