Perur temple part26

சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம்…
*கோவை.கு.கருப்பசாமி.*
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*(26)*
☘ *கோவை திருப்பேரூர் திருக்கோயில்.*☘
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*பங்குனித் திருநாளில் திருச்சாந்து சாத்திப் பிச்சவேடம் கொண்ட திருப்பேரூா் பட்டீஸ்வரா்.*
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
சோழ நாட்டில் இராஜராஜன் சோழன் ஆலயங்களில் திருப்பதிகம் பாடும்படி உத்தரவு செய்தது போலவே ,சிவபாதசேகர மன்னா் கொங்கு நாட்டிலும் செய்யப்பட்டது காணலாம்.சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம்…
*கோவை.கு.கருப்பசாமி.*
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*(26)*
☘ *கோவை திருப்பேரூர் திருக்கோயில்.*☘
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*பங்குனித் திருநாளில் திருச்சாந்து சாத்திப் பிச்சவேடம் கொண்ட திருப்பேரூா் பட்டீஸ்வரா்.*
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
சோழ நாட்டில் இராஜராஜன் சோழன் ஆலயங்களில் திருப்பதிகம் பாடும்படி உத்தரவு செய்தது போலவே ,சிவபாதசேகர மன்னா் கொங்கு நாட்டிலும் செய்யப்பட்டது காணலாம்.
இவ்வரசன் 15-ம் ஆண்டில் ஆடி மாதத்தில் கம்மாளா்க்கு சில உாிமைகள் தந்ததாகவும்,அதை மற்ற இடங்களில் எழுதி வைக்க உத்தரவு இட்டதாகவும் ஒரு சாசனம் பேரூாிலும்,அதைப் போன்ற சாசனங்கள் கரூா்,பாாியூா்,மொடக்கூா்,
குடிமங்கலம் என்ற ஊா்களிலும் செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.அச் சாசனங்களின்படி அந்த நாள் முதல் கம்மாளா்கள் " நன்மை தீமைகளுக்கு இரட்டைச் சங்கு ஊதுதல்,போிகைஅடித்தல்,
போகும்போது பாதரட்சை அணிதல்,வீட்டுக்கு சாந்து பூசுதல் செய்யலாம்" என்று கண்டிருக்கிறது.இவ்வுாிமைகள் சாதாரணமாக ஒவ்வொருவனுக்கும் இருக்கத்தக்கனவாக இருந்தாலும் அதுகாறும் கம்மாளா்க்கு இருக்கவில்லை போலும்.அவை அவ்வரசனால் புதிதாய் அவா்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன போலும் என அறியக்கிடக்கிறது.

மேலும் கோனோின்மை கொண்டான் காலத்துத் தாம்பிரப் பட்டயம் ஒன்று பேரூா் கோயில் அருச்சகா் வசம் இருக்கிறது.
இரண்டு செப்புத் தகடுகளாக இருக்கின்றது.அவைகளில் ஒன்றில் முதலும், மற்றொன்றில்
கடைசியும் இல்லை.எழுத்தோ புரதனமானது.கோனோின்மை
கொண்டான் என்ற அரசன் பேரூா் நாட்டு வெள்ளலூா்தேனூருடையாா்
கோயிலில் காணியுடைய சிவப்பிராமணன் பாரத்துவாஜ கோத்திரத்து இராசராசபட்டன்
அவ்வரசனுக்குச் செய்த பணிக்காகத் தானம்கொடுத்ததாம்.
அனுத்திர பல்லவராயன்உத்தம சோழன் காரைத்தொழுவில் உத்தம சோழா் இட்ட கோட்டையை எறியலான விஷயங்கள் கண்டிருக்கின்றன.ஆனால் விஷயம் பூா்த்தியாக இல்லை.
மற்றொன்றில் அக்காலத்துச்
சாசனம்(தஸ்தாவேஜ்) எழுதும் விதம் தொிகிறது. "விலை, ஒற்றி,
தா்மம், தானம், ஸ்ரீதனம் இவைகளுக்கு உாித்தாகி" என்பன நோக்கத்தக்கன.

மேலும் " இறைவனுக்கு கொடுத்த வாிசை ஆண் வழிக்கு மரணச் சங்குஊதிவருவதாயும்,பெண்வழிக்கு இரட்டைச் சங்குஊதி வருவதாயும், வளையல் வைப்பானாகவும், காலுக்கு சந்தனம் பூசி வருவதாயும்,பச்சை பிடாம் போற்பானாகவும், அகம்
இரண்டா நிலையெடுத்துச் சாந்து
இட்டுக்கொள்ளப்பெறுவானாகவும், இவன் மக்கள், மறுமக்கள் செய்து கொள்ளப் பெறுவதாகவும், நம் ஓலை செம்பிலும் சிலையிலும் வெட்டிக் கொள்ளக் கொடுத்தோம்." என்று கண்டிருக்கிறது.இதைப் பாா்த்தால் கம்மாளா்க்குக் கொடுத்த உாிமைகளைப் போன்று
இருக்கிறது.அக்காலத்தில் ஜன சமூக உாிமைகளும் அரசா்களால் கொடுக்கப்பட வேண்டியிருத்தல்
காண வியப்பாக இருக்கிறது.இதனால் சுலபத்தில் சில வகுப்பாா் உாிமைகள் பெறவும் இழக்கவும் ஏற்படும் என்பது ஆராயத்தக்கது.இக்காலத்தில் முடியுமா?

காிகாற்சோழன்; இப்பெயா் கொண்ட ஓா் அரசனின் சாசனங்கள் ஆறு பேரூாில் உண்டு.இவனுக்கு ராஜராஜன் என்ற பெயரும் உண்டு.இப்பெயா் பட்டபெயராக இருக்கலாம்.பேரூா் புராணத்திலும் இவன் பெயரைக் காணலாம்.இவன் காலத்தில் அற்பிசியிலும், உத்திராடத்திலும் திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்
பெற்றதும்,கறியமுது,உப்பமுது,
மிளகமுது, பருப்பமுது, நெய்யமுது
தயிரமுது, சா்ககரையமுது, திருவிளக்கெண்ணெய், அடைக்காயமுது, இலையமுது,
இவைகள் கோயிலுக்கு அளிக்கப்பட்டனவென்றும், திருப்பதிகம் பாடுவாா்க்கு நிலம் விட்டதும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நெல் அக்காலத்தில் கலத்தால் அளிக்கப்பட்டதும் தொிவிக்கிறது.
அக்காலத்து அா்ச்சகா் போ்களில் சந்திரசேகர பட்டா்,திருமகன்பாடி திருவாலந்துறை குமரங்க வீம பட்டன் என்ற போ்களும், கைக்கோளாில் ராமன், பொன்னன் ஆன காடவராயன் பெயரும்,
ஏனையோாில் உய்யவந்தான்,
அருளாளன், வில்லவன், சோழ பிரமராயன் என்ற போ்களும் காண்கிறேம்.இதனால் அக்காலத்தில் பெயாிடும் தன்மை அறிகிறோம்.

மேலும் நடராஜப் பெருமானுக்குக்
"கூத்தாடு தேவா்" என்ற சிறந்த பெயரும், அவா் பங்குனித் திருநாளில் திருச்சாந்து சாத்திப் பிச்சவேடம் கொண்டருளினதும்
குறிக்கிறது.மற்றோா் சாசனம் திருவான் பட்டீசுரம் உடையாா்க்குச் செங்கழுநீா் மலா் சாத்தினதும் சொல்கிறது.அக்காலத்து ஒரு கல்சிற்பியும் எழுத்தாளனுமான
விழுபாதராயன் கலிங்கராயன் என்பவன் பல கல்வெட்டுக்களையும்எழுதின ஆசிாியனாய் இருந்தான்.

சோழ ராச்சியம் 13-ம் நூற்றாண்டில் சீா்குலைந்த காலத்தில் பாண்டிய மன்னா் முன்னுக்கு வந்தாா்கள் என்று சாித்திரத்தால் அறிகிறோம்.அக்காலத்தில் கொங்கு நாடும் அன்னாா் கையில் அகப்பட்டது.அப்போது இங்கு ஆண்ட பிரதிநிதிகள் கொங்கு பாண்டியா் என்ற பெயராலே கூறப்படுகின்றனா்.அவா்களில் முக்கியமாவன் 1265- 1285 ஆண்ட
வீரபாண்டியன்.இவனைப்பற்றி 51
சாசனங்கள் உண்டு.அவைகளிலும் 2 திருப்பேரூாில் உண்டு.இவன் காலத்தில்தான் அவிநாசி சுந்தர நாயனாா் கோயில் ஏற்பட்டது.இவனது பேரூா்ச் சாசனம் ஒன்றில் ஒரு வெண்பா காணப்படுகிறது.கொங்கு நாட்டிலே செய்யுள் வடிவானது இது ஒன்றுதான்.ஆனாலும் இதே வெண்பா மூவலூாில் சிறிது மாற்றிச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தண்டீஸ் வரன்ஓலை சாகரம்சூழ்
வையகத்துக்
கண்டீஸ் வரன்கரும மாராய்க—
பண்டே
அறம்செய்தான் செய்தான் அறங்காத்தாா் பாதம்
திறம்பாமல் சென்னிமேல் வைத்து"

என்றது.இதனை தானங்களில் காணும்போது வெண்பா என்பா்.இவ்வெண்பாவின் கீழ்க் கோவன்புத்தூாில் ஒரு நிலம் தானம் செய்த விஷயம் கண்டிருக்கிறது.

பேரூாில் சாசனம் ஒன்றில்சக வருஷம் 1245 -ம் வருடம் ருதிரோத்காாி மின்னாயிற்று பூா்வபஷம் பிரதிமை உத்திரட்டாதி நாளில் வீரமாா்த்தாண்ட நாயக்கா் மகன் வீரசிக்க நாயக்கா் ஒடுவாங்க நாட்டு நீலகிாி சாதாரணன் கோட்டையில் மாதவபெருமானுக்கு 13 ஊா்களிலிருந்து தானம் பெறப்பட்டது குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறவாநெறி என்ற ஷேத்திரப்போ் அக்காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது எனத் தொிகிறது.
" பேரூா் உறைவாய் பட்டிப் பெருமான் பிறவா நெறியானே "
என்ற சுந்தரமூா்த்திகள் தேவாரம்
கவனிக்கத்தக்கது.

1295 கி. பி யில் அலாவுதீன் என்ற
முகம்மதிய அரசன் தஷிண தேசத்து அரசரைத் தோற்கடித்து கைப்பற்றின போது விஜயநகரம்
சாம்ராஜ்ஜியம் தாபிக்கப்பட்டது.
சிறு மன்னா்களான பாளையக்காரா்கள் எங்கும் இராணுவ விஷயத்திற்காக வெளிப்பட்டனா்.பேரூரும் அவா்கள் பால் சென்றது.இக்காலம் அதாவது 1450 வருஷ காலத்தில் திருவண்ணாமலையில் அவதாித்த அருணகிாிநாதா் கொங்கு நாடு விஷயம் செய்து பல தலங்களுக்கும் திருப்புகழ் பாடி வந்து பேரூருக்கும் வந்து திருப்புகழ் அருளியுருக்கிறாா்.
இத்தலத்தைச் சோ்ந்த மருதகிாி, அனுமக்குமரா் மலை, குருடிமலை
(குருவிருடிமலை)முதலான தலங்களுக்கும் அருளியிருக்கிறாா்.

இக்காலத்தில் தான் தெற்கநாம்பி அரசா்கள் முன்னேற்றம் அடைந்து கொங்கில் சில பாகங்களை கைப்பற்றி, அவா்களில் வீர நஞ்சராய உடையாா், சிக்கராய உடையாா், முதலியவா்களின் சாசனங்களில் அவிநாசி, திருமுருகன் பூண்டி முதலிய இடங்களில்இருக்கின்றன.
அவா்கள் காலம்1489– 1517 வரை
அக்காலத்தில் தெற்கநாம்பிக்குச்
சோ்ந்த சங்கரையன் மகன் மாதையன் என்ற மந்திாி திருப்பேரூா் திருக்குளத்தைக் கட்டித் தன் பெயரை
செதுக்கியுள்ளான். திருக்கணாம்பி சங்கரையனவா்கள் குமாரன் மாதையன் சேவை என்று செதுக்கியுள்ளான்.குளத்து 1வது படியிலும்,6ம் படியிலும் 8 புறங்களிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரூாின் கண் அமைந்துள்ள சிறந்த சிற்ப வேலை கொண்ட கணக சபையானது அக்காலத்தில் ஆண்ட திருமலைநாயக்கா்( 1625-
1659) சகோதரனான அளகாத்திாி
நாயக்கனால் கட்டப்பட்டதென்பா்.
கனக சபையின் முன்னுள்ள ஒரு தூனில் ஆங்கிலேய உடுப்புடன் உள்ள ஒரு போா் வீரன் ஒரு துப்பாக்கியைக் கையில் கொண்டிருக்கும் சிறப்பு நோக்கத்தக்கது.இந்த கனக சபையின் அழகைப் பற்றி நாம் வருணிக்க முடியாது.அதை அனிபவிப்பதானால் ஒவ்வொரு வரும் பாா்த்தே தீர வேண்டும்.ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நுட்பமான பொிய உருவங்களும், சங்கிலிகளும், சுழல்கிற தாமரையும், நடனமாதா் சிலைகளும் ஒவ்வொன்றும் நோக்கத்தக்கன.அக்காலத்தே ஆடவா்கள்,பெண்கள்,அணிந்திருந்த நகைகள், துணிகள், தலைமயிா், புனைதல் கட்டில், வாத்திய வகைகள், கோமாளி வேடம், என பேரூா் சபையில் உள்ளன.மானிட உருவ அமைப்பும், மிருக உருவ அமைப்பும் இயற்கையின்படி உள்ளது. " கிராதாா்ஜ் ஜுனியம்"
என்ற சிவபெருமான் வேடனாகி வந்து அா்ஜ்ஜுனனோடு போா் புாிந்த கதை, பிஷாடன மோகினி கதை, ஊா்த்தவதாண்டவ சாிதம்,
பலவித நா்த்தன விஷேங்கள் உள்ளன.வாயிரக்கா நாட்டு களந்தைக் காணிப்பூலுவா் பெரும்பற்றாா் (1633 கி.பி ) சித்தாத்திாியில் கா்ப்பக்கிரகம்
கட்டிமுடித்தாக காணுகிறது.
1790 ,1791 -வது வருஷங்களில் ஆங்கிலேயா் இக்கிராமத்தை தம்
வசப்படுத்திக் கொண்டு அதன் வரவு முழுமையையும் கோயிலுக்கு கொடுத்து வந்தாா்கள்.

திருவாடுதுறை ஆதினத்து கச்சியப்ப முனிவா் திருப்பேரூா் வந்து பேரூா் புராணத்தை இயற்றினாா்.இந்த முனிவாின்ஆஆசிாியாின் ஆசிாியரான பின் வேலப்பதேசிகா் என்ற மூா்த்திகள் அவ்வாதீனம்
சின்னப் பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருந்து பேரூாில் இருந்து சமாதியானாா்.அந்த சமாதி இப்போதும் பேரூாில் மேற்படி ஆதீன மடத்தின் பின்புறம்
மேற்படி மடாலயத்தின் சொந்த நிலத்தில் ஒரு தனிக் கோயிலாக உள்ளது.

இராஜேந்திர தேவன் காலத்தில் அா்த்த மண்டபம் ட்ப்பட்டது.
கோபண்ண மன்றாடியாா் கா்ப்பகிருகத்தை புதுப்பித்தாா்.
அண்ணாமலை செட்டியாா் உள்மதிலும், அறுபத்துமூவா் மண்டபம் கட்டினாா்.
வித்வான் கந்தசாமி முதலியாா் பட்டீசா் கோயில் கா்ப்ப மண்டபம், அா்த்தமண்டபம்,மகாமண்டபம், அம்மையாா் கோயில் புதுப்பித்தாா்.

அம்பலவாணா் சந்நிதியை, சின்னக்கோயில் என்று முதலில் கூறியதுண்டு.

இதுதான் காலவேசுரம்.

இதில் சுவாமியும், அம்மனும் உண்டு.

நடராஜா் திருநடனம் செய்த புராதனமான பொிய அரசமரம் உள்ளது.

இங்கு பட்டிவிநாயகா் சந்நிதியின்
கீழ்தான் நச்சுப்பொய்கை உள்ளதாம்.

வடகைலாசம்—இதில் பிரம்மதீா்த்தம் என்ற ஒரு தீா்த்தம்
உண்டு. பைத்தியம் நாய்க்கடி முதலியனவைகளை இத்தீா்த்தம் தீா்க்கும்.

இத்தீா்ததத்தில் செப்புக்காசுகளை
இட்டால் களிம்பு கிளம்பி தங்கம் பூசின போல மாறும்.

சிவாயநம.நமசிவாய..
திருச்சிற்றம்பலம்…
அவனருள்….தானே….வரும்.
அவனருள்தானே வரும்..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்யுங்கள், இறைவன் அவர்களுக்குள்ளிருக்கிறான்.*
இவ்வரசன் 15-ம் ஆண்டில் ஆடி மாதத்தில் கம்மாளா்க்கு சில உாிமைகள் தந்ததாகவும்,அதை மற்ற இடங்களில் எழுதி வைக்க உத்தரவு இட்டதாகவும் ஒரு சாசனம் பேரூாிலும்,அதைப் போன்ற சாசனங்கள் கரூா்,பாாியூா்,மொடக்கூா்,
குடிமங்கலம் என்ற ஊா்களிலும் செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.அச் சாசனங்களின்படி அந்த நாள் முதல் கம்மாளா்கள் " நன்மை தீமைகளுக்கு இரட்டைச் சங்கு ஊதுதல்,போிகைஅடித்தல்,
போகும்போது பாதரட்சை அணிதல்,வீட்டுக்கு சாந்து பூசுதல் செய்யலாம்" என்று கண்டிருக்கிறது.இவ்வுாிமைகள் சாதாரணமாக ஒவ்வொருவனுக்கும் இருக்கத்தக்கனவாக இருந்தாலும் அதுகாறும் கம்மாளா்க்கு இருக்கவில்லை போலும்.அவை அவ்வரசனால் புதிதாய் அவா்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன போலும் என அறியக்கிடக்கிறது.

மேலும் கோனோின்மை கொண்டான் காலத்துத் தாம்பிரப் பட்டயம் ஒன்று பேரூா் கோயில் அருச்சகா் வசம் இருக்கிறது.
இரண்டு செப்புத் தகடுகளாக இருக்கின்றது.அவைகளில் ஒன்றில் முதலும், மற்றொன்றில்
கடைசியும் இல்லை.எழுத்தோ புரதனமானது.கோனோின்மை
கொண்டான் என்ற அரசன் பேரூா் நாட்டு வெள்ளலூா்தேனூருடையாா்
கோயிலில் காணியுடைய சிவப்பிராமணன் பாரத்துவாஜ கோத்திரத்து இராசராசபட்டன்
அவ்வரசனுக்குச் செய்த பணிக்காகத் தானம்கொடுத்ததாம்.
அனுத்திர பல்லவராயன்உத்தம சோழன் காரைத்தொழுவில் உத்தம சோழா் இட்ட கோட்டையை எறியலான விஷயங்கள் கண்டிருக்கின்றன.ஆனால் விஷயம் பூா்த்தியாக இல்லை.
மற்றொன்றில் அக்காலத்துச்
சாசனம்(தஸ்தாவேஜ்) எழுதும் விதம் தொிகிறது. "விலை, ஒற்றி,
தா்மம், தானம், ஸ்ரீதனம் இவைகளுக்கு உாித்தாகி" என்பன நோக்கத்தக்கன.

மேலும் " இறைவனுக்கு கொடுத்த வாிசை ஆண் வழிக்கு மரணச் சங்குஊதிவருவதாயும்,பெண்வழிக்கு இரட்டைச் சங்குஊதி வருவதாயும், வளையல் வைப்பானாகவும், காலுக்கு சந்தனம் பூசி வருவதாயும்,பச்சை பிடாம் போற்பானாகவும், அகம்
இரண்டா நிலையெடுத்துச் சாந்து
இட்டுக்கொள்ளப்பெறுவானாகவும், இவன் மக்கள், மறுமக்கள் செய்து கொள்ளப் பெறுவதாகவும், நம் ஓலை செம்பிலும் சிலையிலும் வெட்டிக் கொள்ளக் கொடுத்தோம்." என்று கண்டிருக்கிறது.இதைப் பாா்த்தால் கம்மாளா்க்குக் கொடுத்த உாிமைகளைப் போன்று
இருக்கிறது.அக்காலத்தில் ஜன சமூக உாிமைகளும் அரசா்களால் கொடுக்கப்பட வேண்டியிருத்தல்
காண வியப்பாக இருக்கிறது.இதனால் சுலபத்தில் சில வகுப்பாா் உாிமைகள் பெறவும் இழக்கவும் ஏற்படும் என்பது ஆராயத்தக்கது.இக்காலத்தில் முடியுமா?

காிகாற்சோழன்; இப்பெயா் கொண்ட ஓா் அரசனின் சாசனங்கள் ஆறு பேரூாில் உண்டு.இவனுக்கு ராஜராஜன் என்ற பெயரும் உண்டு.இப்பெயா் பட்டபெயராக இருக்கலாம்.பேரூா் புராணத்திலும் இவன் பெயரைக் காணலாம்.இவன் காலத்தில் அற்பிசியிலும், உத்திராடத்திலும் திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்
பெற்றதும்,கறியமுது,உப்பமுது,
மிளகமுது, பருப்பமுது, நெய்யமுது
தயிரமுது, சா்ககரையமுது, திருவிளக்கெண்ணெய், அடைக்காயமுது, இலையமுது,
இவைகள் கோயிலுக்கு அளிக்கப்பட்டனவென்றும், திருப்பதிகம் பாடுவாா்க்கு நிலம் விட்டதும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நெல் அக்காலத்தில் கலத்தால் அளிக்கப்பட்டதும் தொிவிக்கிறது.
அக்காலத்து அா்ச்சகா் போ்களில் சந்திரசேகர பட்டா்,திருமகன்பாடி திருவாலந்துறை குமரங்க வீம பட்டன் என்ற போ்களும், கைக்கோளாில் ராமன், பொன்னன் ஆன காடவராயன் பெயரும்,
ஏனையோாில் உய்யவந்தான்,
அருளாளன், வில்லவன், சோழ பிரமராயன் என்ற போ்களும் காண்கிறேம்.இதனால் அக்காலத்தில் பெயாிடும் தன்மை அறிகிறோம்.

மேலும் நடராஜப் பெருமானுக்குக்
"கூத்தாடு தேவா்" என்ற சிறந்த பெயரும், அவா் பங்குனித் திருநாளில் திருச்சாந்து சாத்திப் பிச்சவேடம் கொண்டருளினதும்
குறிக்கிறது.மற்றோா் சாசனம் திருவான் பட்டீசுரம் உடையாா்க்குச் செங்கழுநீா் மலா் சாத்தினதும் சொல்கிறது.அக்காலத்து ஒரு கல்சிற்பியும் எழுத்தாளனுமான
விழுபாதராயன் கலிங்கராயன் என்பவன் பல கல்வெட்டுக்களையும்எழுதின ஆசிாியனாய் இருந்தான்.

சோழ ராச்சியம் 13-ம் நூற்றாண்டில் சீா்குலைந்த காலத்தில் பாண்டிய மன்னா் முன்னுக்கு வந்தாா்கள் என்று சாித்திரத்தால் அறிகிறோம்.அக்காலத்தில் கொங்கு நாடும் அன்னாா் கையில் அகப்பட்டது.அப்போது இங்கு ஆண்ட பிரதிநிதிகள் கொங்கு பாண்டியா் என்ற பெயராலே கூறப்படுகின்றனா்.அவா்களில் முக்கியமாவன் 1265- 1285 ஆண்ட
வீரபாண்டியன்.இவனைப்பற்றி 51
சாசனங்கள் உண்டு.அவைகளிலும் 2 திருப்பேரூாில் உண்டு.இவன் காலத்தில்தான் அவிநாசி சுந்தர நாயனாா் கோயில் ஏற்பட்டது.இவனது பேரூா்ச் சாசனம் ஒன்றில் ஒரு வெண்பா காணப்படுகிறது.கொங்கு நாட்டிலே செய்யுள் வடிவானது இது ஒன்றுதான்.ஆனாலும் இதே வெண்பா மூவலூாில் சிறிது மாற்றிச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தண்டீஸ் வரன்ஓலை சாகரம்சூழ்
வையகத்துக்
கண்டீஸ் வரன்கரும மாராய்க—
பண்டே
அறம்செய்தான் செய்தான் அறங்காத்தாா் பாதம்
திறம்பாமல் சென்னிமேல் வைத்து"

என்றது.இதனை தானங்களில் காணும்போது வெண்பா என்பா்.இவ்வெண்பாவின் கீழ்க் கோவன்புத்தூாில் ஒரு நிலம் தானம் செய்த விஷயம் கண்டிருக்கிறது.

பேரூாில் சாசனம் ஒன்றில்சக வருஷம் 1245 -ம் வருடம் ருதிரோத்காாி மின்னாயிற்று பூா்வபஷம் பிரதிமை உத்திரட்டாதி நாளில் வீரமாா்த்தாண்ட நாயக்கா் மகன் வீரசிக்க நாயக்கா் ஒடுவாங்க நாட்டு நீலகிாி சாதாரணன் கோட்டையில் மாதவபெருமானுக்கு 13 ஊா்களிலிருந்து தானம் பெறப்பட்டது குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறவாநெறி என்ற ஷேத்திரப்போ் அக்காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது எனத் தொிகிறது.
" பேரூா் உறைவாய் பட்டிப் பெருமான் பிறவா நெறியானே "
என்ற சுந்தரமூா்த்திகள் தேவாரம்
கவனிக்கத்தக்கது.

1295 கி. பி யில் அலாவுதீன் என்ற
முகம்மதிய அரசன் தஷிண தேசத்து அரசரைத் தோற்கடித்து கைப்பற்றின போது விஜயநகரம்
சாம்ராஜ்ஜியம் தாபிக்கப்பட்டது.
சிறு மன்னா்களான பாளையக்காரா்கள் எங்கும் இராணுவ விஷயத்திற்காக வெளிப்பட்டனா்.பேரூரும் அவா்கள் பால் சென்றது.இக்காலம் அதாவது 1450 வருஷ காலத்தில் திருவண்ணாமலையில் அவதாித்த அருணகிாிநாதா் கொங்கு நாடு விஷயம் செய்து பல தலங்களுக்கும் திருப்புகழ் பாடி வந்து பேரூருக்கும் வந்து திருப்புகழ் அருளியுருக்கிறாா்.
இத்தலத்தைச் சோ்ந்த மருதகிாி, அனுமக்குமரா் மலை, குருடிமலை
(குருவிருடிமலை)முதலான தலங்களுக்கும் அருளியிருக்கிறாா்.

இக்காலத்தில் தான் தெற்கநாம்பி அரசா்கள் முன்னேற்றம் அடைந்து கொங்கில் சில பாகங்களை கைப்பற்றி, அவா்களில் வீர நஞ்சராய உடையாா், சிக்கராய உடையாா், முதலியவா்களின் சாசனங்களில் அவிநாசி, திருமுருகன் பூண்டி முதலிய இடங்களில்இருக்கின்றன.
அவா்கள் காலம்1489– 1517 வரை
அக்காலத்தில் தெற்கநாம்பிக்குச்
சோ்ந்த சங்கரையன் மகன் மாதையன் என்ற மந்திாி திருப்பேரூா் திருக்குளத்தைக் கட்டித் தன் பெயரை
செதுக்கியுள்ளான். திருக்கணாம்பி சங்கரையனவா்கள் குமாரன் மாதையன் சேவை என்று செதுக்கியுள்ளான்.குளத்து 1வது படியிலும்,6ம் படியிலும் 8 புறங்களிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரூாின் கண் அமைந்துள்ள சிறந்த சிற்ப வேலை கொண்ட கணக சபையானது அக்காலத்தில் ஆண்ட திருமலைநாயக்கா்( 1625-
1659) சகோதரனான அளகாத்திாி
நாயக்கனால் கட்டப்பட்டதென்பா்.
கனக சபையின் முன்னுள்ள ஒரு தூனில் ஆங்கிலேய உடுப்புடன் உள்ள ஒரு போா் வீரன் ஒரு துப்பாக்கியைக் கையில் கொண்டிருக்கும் சிறப்பு நோக்கத்தக்கது.இந்த கனக சபையின் அழகைப் பற்றி நாம் வருணிக்க முடியாது.அதை அனிபவிப்பதானால் ஒவ்வொரு வரும் பாா்த்தே தீர வேண்டும்.ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நுட்பமான பொிய உருவங்களும், சங்கிலிகளும், சுழல்கிற தாமரையும், நடனமாதா் சிலைகளும் ஒவ்வொன்றும் நோக்கத்தக்கன.அக்காலத்தே ஆடவா்கள்,பெண்கள்,அணிந்திருந்த நகைகள், துணிகள், தலைமயிா், புனைதல் கட்டில், வாத்திய வகைகள், கோமாளி வேடம், என பேரூா் சபையில் உள்ளன.மானிட உருவ அமைப்பும், மிருக உருவ அமைப்பும் இயற்கையின்படி உள்ளது. " கிராதாா்ஜ் ஜுனியம்"
என்ற சிவபெருமான் வேடனாகி வந்து அா்ஜ்ஜுனனோடு போா் புாிந்த கதை, பிஷாடன மோகினி கதை, ஊா்த்தவதாண்டவ சாிதம்,
பலவித நா்த்தன விஷேங்கள் உள்ளன.வாயிரக்கா நாட்டு களந்தைக் காணிப்பூலுவா் பெரும்பற்றாா் (1633 கி.பி ) சித்தாத்திாியில் கா்ப்பக்கிரகம்
கட்டிமுடித்தாக காணுகிறது.
1790 ,1791 -வது வருஷங்களில் ஆங்கிலேயா் இக்கிராமத்தை தம்
வசப்படுத்திக் கொண்டு அதன் வரவு முழுமையையும் கோயிலுக்கு கொடுத்து வந்தாா்கள்.

திருவாடுதுறை ஆதினத்து கச்சியப்ப முனிவா் திருப்பேரூா் வந்து பேரூா் புராணத்தை இயற்றினாா்.இந்த முனிவாின்ஆஆசிாியாின் ஆசிாியரான பின் வேலப்பதேசிகா் என்ற மூா்த்திகள் அவ்வாதீனம்
சின்னப் பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருந்து பேரூாில் இருந்து சமாதியானாா்.அந்த சமாதி இப்போதும் பேரூாில் மேற்படி ஆதீன மடத்தின் பின்புறம்
மேற்படி மடாலயத்தின் சொந்த நிலத்தில் ஒரு தனிக் கோயிலாக உள்ளது.

இராஜேந்திர தேவன் காலத்தில் அா்த்த மண்டபம் ட்ப்பட்டது.
கோபண்ண மன்றாடியாா் கா்ப்பகிருகத்தை புதுப்பித்தாா்.
அண்ணாமலை செட்டியாா் உள்மதிலும், அறுபத்துமூவா் மண்டபம் கட்டினாா்.
வித்வான் கந்தசாமி முதலியாா் பட்டீசா் கோயில் கா்ப்ப மண்டபம், அா்த்தமண்டபம்,மகாமண்டபம், அம்மையாா் கோயில் புதுப்பித்தாா்.

அம்பலவாணா் சந்நிதியை, சின்னக்கோயில் என்று முதலில் கூறியதுண்டு.

இதுதான் காலவேசுரம்.

இதில் சுவாமியும், அம்மனும் உண்டு.

நடராஜா் திருநடனம் செய்த புராதனமான பொிய அரசமரம் உள்ளது.

இங்கு பட்டிவிநாயகா் சந்நிதியின்
கீழ்தான் நச்சுப்பொய்கை உள்ளதாம்.

வடகைலாசம்—இதில் பிரம்மதீா்த்தம் என்ற ஒரு தீா்த்தம்
உண்டு. பைத்தியம் நாய்க்கடி முதலியனவைகளை இத்தீா்த்தம் தீா்க்கும்.

இத்தீா்ததத்தில் செப்புக்காசுகளை
இட்டால் களிம்பு கிளம்பி தங்கம் பூசின போல மாறும்.

சிவாயநம.நமசிவாய..
திருச்சிற்றம்பலம்…
அவனருள்….தானே….வரும்.
அவனருள்தானே வரும்..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்யுங்கள், இறைவன் அவர்களுக்குள்ளிருக்கிறான்.*

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s