Wife of Buddha

புத்தனாவது சுலபம், ஆனால் புத்தனின் மனைவியாய் இருப்பது?

புத்தர் ஞானம் பெற்றதும் தன் மனைவி, குழந்தையை பார்க்க போகிறார்.

மனைவி கேட்கிறாள்: “என்னை விட்டுப் போனது பரவாயில்லை. ஆனால் என்னிடம் சொல்லி விட்டு போயிருக்கலாமே! நான் ஒன்றும் உங்களைத் தடுத்திருக்க மாட்டேன். ஆனால் நீங்கள் என்னை நம்பவில்லை என்ற நினைப்பே என்னை இத்தனைக் காலமும் மிக நோகடித்து விட்டது. ஏன் என்னை காயப்படுத்தினீர்கள்?”
புத்தர் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு தான் பயந்தது அவளை அல்ல தன்னைத் தான் என்கிறார்.

மனைவி மகனின், முகம் பார்த்தால் தான் உறுதி குலைந்து அங்கேயே தங்கி விடுவேன் என பயந்ததாய் கூறுகிறார்.
அடுத்து அவர் மனைவி மிகச்செறிவான ஒரு கேள்வி கேட்கிறாள்.

அது இது தான்: “நீங்கள் இந்த அரண்மனையை விட்டு போகாமல் இங்கேயே தங்கி இருந்தால் ஞானம் பெற்றிருக்க முடியாதா?”

புத்தர் சொல்கிறார்: “தாராளமாக. அதற்கு நான் மலை, காடு, ஆசிரமங்கள் எல்லாம் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை தான். ஆனால் இங்கிருந்து ஓடிப் போகும் போது நான் அதை அறிந்திருக்கவில்லை. உண்மையில் எங்கிருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்திருக்கும். இடம் பொருட்டே அல்ல”

புத்தனின் வாழ்க்கையை போற்றும் யாரும் அவர் மனைவி யசோதராவைப் பற்றிப் பேசுவது இல்லை.

புத்தர் போனது போல் யசோதரா ஒரு நள்ளிரவில் வெளியேறி இருந்தால் இந்த உலகம் ஒப்புக் கொண்டிருக்குமா… ஓடுகாலி என்றிருக்கும்.
சரி, புத்தர் போன பின்பும்தான் என்ன செய்தது… அவளை வாழாவெட்டி என்றது.

அப்படி ஒன்றும் வயதாகிவிடாத அழகு மங்கை. ஒற்றைக் குழந்தை ராகுலன். விடுமா ஆண்வர்க்கம்.?

சாதாரணமாய் இருந்தாலே விடாது. உரிமையாய் ஒரு ராஜ்ஜியம் வேறு.
எவ்வளவு போராடியிருப்பாள்.?
புத்தர் போனதும் தன் தலையை மழித்துக் கொண்டாள். தன் ஆடை அலங்கோலமாக்கிக் கொண்டாள். ஒற்றைப் பிள்ளையின் "அப்பா எங்கே" எனும் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமலேயே பதின்வயது வரை வளர்க்கப் போராடினாள்.

எல்லாவற்றையும் துறந்து எத்தொல்லையும் இல்லாமல் துறவியானான் புத்தன்.
எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டு, எல்லாத் துயரையும் அனுபவித்தபடி துறவியாய் வாழ்ந்தாள் யசோதரா.

எது கடினம்.?
சொல்லுங்கள் யார் துறவி இப்போது.!!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vaidika-padanukrama-kosha

Courtesy:Sri.Sunder Hattangadi

https://ia801309.us.archive.org/9/items/ACompleteAlphabeticalIndexOfAllTheWordsInTheRigvedaSwamiVishveshAranand1908/A%20Complete%20Alphabetical%20Index%20of%20all%20the%20Words%20in%20the%20Rigveda%20Swami%20Vishvesh%20Aranand%201908.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sanskrit equivalents for food

अल्पाहारः(Tiffin)

Hotel – उपाहारशाला
Cantteen – उपाहारगृहम्
Tiffin center – उपाहारकेंद्रम्
Breakfast – प्रातराशः
Idly – शाल्यपूपः
Puri – पूरिका
Blackgram dosa – माषदोस
Moong dosa – मुद् गदोसा
Onion dosa – पलांडुदोसा
Masala dosa – सोपस्करदोसा
Wheet upama – गोधूमपिष्टिका
Vada – वटिका
Vada pav -वटिकरोटिका
Samosa – समाशः
Kachori – मुद् गपूर्णिका
Pani puri – जलपूरीका
Bread – मृदुरोटिका
Cake – स्निग्धपिष्टकम्
Biscuit – सुपिष्टकम्
Burger – शाकरोटिका
Pizza – पिष्टजा
Fruit jam – फलपाकः
Butter – नवनीतम्
Milk cream – मस्तु
Snacks – उपाहारः
Mirchi bajji – मरीचभर्जी
Brinjal bajji – वार्ताकभर्जी
Alu bajji – आलुकभर्जी
Chips – कासालुः
Pakodi – पक्ववटी
Palak pakodi – जीवन्तीपक्ववटी
Tamarind chutney – तिन्त्रिण्युपसेचनम्
Groundnut power – कलायचूर्णम्
Mirchi power – मरीचचूर्णम्
Ginger chutney – आर्द्रकोपसेचनम्
Sand witch – सम्पुटाशः
Alu chips with pounded rice – आलुपृथुकम्
Tea centre – चायकेन्द्रम्
Tea party – सपीतिः
Milk – क्षीरम्
Tea powder -चायचूर्णम्
Coffee powder – काफीचूर्णम्
Decoction – क्वाथः
Sugar – शर्करा
Tea – चायम्
Coffee – काफी
Grean tea – हरितचायम्
Cold coffee – शीतलकापी
Cool drink – शीतलपानीयम्
Straw – नालम्
Honey – मधु
Fruit juice – फलरसः
Brittel milk – पीयूषः
Chocolate – चाकलेहः
Chewing gum – चर्वणकम्
Jaggery water -गुडपानकम्
Sharbath – फलपानीयम्
Soda water – विक्षारजलम्
Vegetable soup -शाकतरला
Sprouts – अङ्कुराः
Moong sprouts – मुद्गाङ्कुराः
Groundnut sprouts – कलायांकुराः
Channa sprouts – चणकाङ्कुराः
Fluffed rice laddu – लाजमोदकम्
Pounded rice – पृथुकम्
Fluffed rice – लाजः
Fried chana – अभ्यूषः
Mango paste layer – आम्रमण्डकः
Shiraa – मोहनभोगः
Boondi laddu – लड्डुकम्
Ravva laddu -चुर्णलड्डुकम्
Besan laddu -कुट्टितलड्डुकम्
Motichur laddu – मुक्ताचूर्णलड्डूकम्
Poli(Holige) – पोलिकः
Atraasa – अतिरसः
Jilebi – अमृतशष्कुली
Mysorepak – मैसूरपिष्टकम्
Rasagulla – रसगोलकम्
Gulab jamun – पानकगोलकम्
Kova – गव्या
Kova cake – गव्यपिटकः
Agra halwa – आग्रारसवती
Kara boondi – क्षारबिन्दवः
Kara mixture – मिश्रितम्
Chakli – शष्कुली
Lunch – अहराशः
Dinner – नक्ताशः
Leaf plate – विस्तरी
Curry – व्यञ्जनम्
Dal curry – शाकसूपः
Dal – सूपः
Stuffed curry – सोपस्करशाकः
Fried roti – अङ्गाररोटिका
Wheet roti – गोधूमरोटिका
Jowari roti – जूर्णरोटिका
Ragi grain – कोद्रवकबलम्
Ragi roti – कोद्रवरोटिका
Oiled roti – तैलरोटिका
Rice – अन्नम्
Mango rice – आम्रोदनम्
Chitranna – चित्रान्नम्
Pulihora – कृसरान्नाम्
Fried rice -भर्जितान्नम्
Seasoned cooked rice – उपस्कृतोदनम्
Lemon rice – जंबीरोदनम्
Fried curry – भर्जितशाकम्
Sambar – क्वथितम्
Rasam – सारः
Chutuney – उपसेचनम्
Pickle – उपदंशः
Ghee – घृतम्
Paayasa – पायसम्
Saabakki paayasa – सागुपायसम्
Shaavige kheer – सूत्रिकापायसम्
Papad – पर्पटः
Moong papad – मुद्गपर्पटः
Disigned papad – परिकल्पवर्ध्यम्
Rice papad – सागुवर्ध्यम्
Vada – माषवटिका
Curd vada – दधिवटिका
Buttermilk – तक्रम्
Curd rice – दद्यन्नम्
Ice cream – पयोहिमम्
Lassi – स्वादुमथितम्

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Human relations – Positive story

A bus full of passengers was traveling while. suddenly the weather changed and there was a huge downpour and lightening all around.

They could see that the lightening would appear to come towards the bus and then go elsewhere.

After 2 or 3 horrible instances of being saved from lightening, the driver stopped the bus about fifty feet away from a tree and said –

"We have somebody in the bus whose death is a certainty today."

Because of that person everybody else will also get killed today.

Now listen carefully what I am saying ..

I want each person to come out of bus one by one and touch the tree trunk and come back.

Whom so ever death is certain will get caught up by the lightening and will die & everybody else will be saved".

They had to force the 1st person to go and touch the tree and come back.

He reluctantly got down from the bus and went and touched the tree.

His heart leaped with joy when nothing happened and he was still alive.

This continued for rest of the passengers who were all relieved when they touched the tree and nothing happened.

When the last passenger’s turn came, everybody looked at him with accusing eyes.

That passenger was very afraid and reluctant since he was the only one left.

Everybody forced him to get down and go and touch the tree.

With a 100% fear of death in mind, the last passenger walked to the tree and touched it.

There was a huge sound of thunder and the lightening came down and hit the bus – yes the lightening hit the bus, and killed each and every passenger inside the bus.

It was because of the presence of this last passenger that, earlier,the entire bus was safe and the lightening could not strike the bus.

LIFE LEARNING from this..

At times, we try to take credit for our present achievements, but this could also be because of a person right next to us.

Look around you – Probably someone is there around you, in the form of Your Parents, Your Spouse, Your Children, Your Siblings, Your friends, etc, who are saving you from harm..!

Think About it..

You will surely find that Person..!!
Beautiful Lines for Every Group

”Alone I can ‘Say’ but
together we can ‘talk’.

‘Alone I can ‘Enjoy’ but
together we can
‘Celebrate’.

‘Alone I can ‘Smile’ but
together we can ‘Laugh’.

That’s the BEAUTY of
Human Relations.

We are nothing without
each other

😊Stay Connected!!😊.
Good night 🙏🏼

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Celebration of Palagattan Tamizh

http://eishunduirrukkai.blogspot.in/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kalhaara pushpam

https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/4745332351/in/photostream/

Kalhara (Sanskrit: कल्हार)

Nymphaeaceae (waterlily family) » Nymphaea sp.

NIM-fee-uh or nim-FAY-uh — from the Greek mythology nymphaia (water goddess)

commonly known as: water lily • Bengali: সুঁদি sundi • Hindi: कुमुद kumuda • Kannada: ಕುಮುದ kumuda • Kashmiri: कल्हारपुष्पम् kalharpushpam • Konkani: साळुक saluka • Malayalam: aambal • Manipuri: tharo • Marathi: कोयकमळ koyakamala • Sanskrit: कल्हार kalhara • Tamil: பெரியாம்பல் periyampal • Telugu: కువలయము kuvalayamu​

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Divorce not permitted – Periyavaa

”மந்திரங்களைச் சொல்லிப் பண்ணி வச்ச கல்யாணத்தைச் சட்டம் எப்படிப் பிரிக்க முடியும்?

விவாகரத்து வரை போன ஒரு தம்பதிகளை சேர்த்துவைத்த பெரியவா

ஒரு கணவன், மனைவி…ஒற்றுமையாகத் தான் இருந்தனர். திடீரென அவர்களிடையே தகராறு வந்தது. பெண் வீட்டாரும், பிள்ளை வீட்டாரும் இதை ஊதி ஊதி பெரிது பண்ணி விட்டார்கள். கடைசியில் விவாகரத்து வரை போனது. அவளுக்கு விவாகரத்தில் விருப்பமில்லை. ஏன் அவள் கணவனுக்கும் கூட அதில் சம்மதமில்லை. வீட்டு பெரியவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய சூழலில் இருந்தார்கள்.

காஞ்சிப் பெரியவரின் ஆசிகளோடு என்றுதானே கல்யாணப் பத்திரிகையில் அச்சிட்டோம்! அவர் நடமாடும் தெய்வ மல்லவா! அவரைப் போய்ப் பார்ப்போம் என முடிவு செய்தாள்.

அவள் தன் பெற்றோருடன் காஞ்சிபுரம் போனாள். பெரியவரின் அருள் வேண்டி அவர்முன் நின்றாள். நிம்மதியில்லாமல் தவிக்கும் தன் மனநிலையை மானசீகமாக அவரிடம் முறையிட்டாள்.

எல்லார் மனதையும் படித்துவிடும் ஆற்றல் வாய்ந்த அந்தக் கருணைக் கடல், அவளையே பரிவோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். பிறகு ‘காமாட்சி கோவிலுக்குப் போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வா!’ என்றார். அவள் புறப்பட்டாள்.

பெற்றோரும் அவளோடு புறப்பட்டனர்.

”நான் அவளைத்தான் காமாட்சி கோவிலுக்குப் போகச் சொன்னேன்!” என்றார் சுவாமி.

பெற்றோர் தயங்கி அங்கேயே நின்று விட்டார்கள்.

அர்ச்சனைத் தட்டைக் கொடுத்துவிட்டு சன்னதியில் பக்திப் பெருக்குடன் நின்றாள் அவள். அர்ச்சனை நிறைவடைந்ததும் தட்டைக் கொண்டு வந்தார் அர்ச்சகர். அவள் கைநீட்டி வாங்கிக் கொள்ளப் போனாள்.

‘ரெண்டு பேருமாச் சேந்து வாங்கிக்குங்கோ!’ என்றார் அர்ச்சகர்.

யார் ரெண்டு பேர்? நான் மட்டும் தானே நிற்கிறேன்? அவள் திரும்பிப் பார்த்தாள். என்ன ஆச்சரியம்! அவள் கணவன் தான் அவள் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தான்.

இருவர் விழிகளிலும் கண்ணீர் வழிந்தது. சேர்ந்தே அர்ச்சனைத் தட்டை வாங்கிக் கொண்டார்கள். விழிகளைத் துடைத்துக் கொண்டு, பேசியவாறே மடத்தை நோக்கி நடந்தார்கள். அந்தப் பேச்சில் எல்லாப் பிரச்னையும் சரியாகி விட்டது.

பெரியவரை இருவருமாகச் சேர்ந்து வணங்கினார்கள்

. ”மந்திரங்களைச் சொல்லிப் பண்ணி வச்ச கல்யாணத்தைச் சட்டம் எப்படிப் பிரிக்க முடியும்? அர்ச்சனைத் தட்டைச் சேந்து வாங்கிண்ட மாதிரி வாழ்க்கையையும் சேந்து வாழப் பழகுங்கோ! ஒருத்தருக்கொருத்தர் விட்டுக் கொடுத்து வாழறதுதான் வாழ்க்கை. விட்டுக் கொடுக்கறதில உள்ள சந்தோஷம் அதை அனுபவித்து பார்த்தால் தான் புரியும்…! யாரோட வார்த்தைகளும் இனிமே உங்களைப் பிரிக்காது! பிரிக்கும்படி நீங்களும் விடக்கூடாது.”

பெரியவர், அவளுக்கு குங்குமப் பிரசாதத்தை மட்டுமல்ல. ஆனந்தமான வாழ்க்கையையும் பிரசாதமாக வழங்கி விட்டார்.

Posted in Uncategorized | Leave a comment